Training Schedule for Calendar 2023

Date Course Title Facilitator Duration Method Fee Location Enroll
16,17,18 tháng 1 năm 2023 Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCA Trần Thị Nguyệt Minh 24 giờ (09.00-18:00) Trực tuyến 5.000.000 VNĐ / người Zoom Kết thúc thành công
23,24,25 tháng 2 năm 2023 Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCA Trần Thị Nguyệt Minh 24 giờ (09.00-18:00) Trực tuyến 5.000.000 VNĐ / người Zoom Kết thúc thành công
04 February 2023 Difficulties of TC Management in Product Certification Rasel Parves 08 Hours (08.00 AM-05.00 PM) Face to Face BDT 1500.00 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
05-09 March 2023 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor Training Course Abdul Alim and Rasel Parves 40 Hours (08.00 AM-05.00 PM) Face to Face/Remote

BDT 30000.00 /BDT 20000.00

Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
13,14 tháng 2 năm 2023 Nhận thức và Thực hành ASC CoC Module 1.0 Trần Thị Nguyệt Minh 16 giờ (08.00-17:00 mỗi ngày) Trực tuyến

2.000.000 VNĐ / người

Zoom Kết thúc thành công
24,25,26 tháng 4 năm 2023 Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCA Trần Thị Nguyệt Minh 24 giờ (09.00-18:00) Trực tuyến 5.000.000 VNĐ / người Zoom Kết thúc thành công
30,31 tháng 3 và 1 tháng 4 năm 2023 Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCA Trần Thị Nguyệt Minh 24 giờ (09.00-18:00) Trực tuyến 5.000.000 VNĐ / người Zoom Kết thúc thành công
24 March 2023 Free Learning Session on ‘Ethics and Sustainability’ Azmal Hossain Khan, Sustainability Professional 02 Hours (10.00 AM-12.00 PM) Online Free Zoom Successfully Completed
01 April 2023 Free Learning Session on ‘Importance of Environmental Sustainability (RMG Perspective)’ Md. Rafiqul Islam, Bsc. & Msc. (Environmental Science, KU)
Sustainability Professional
02 Hours (10.00 AM-12.00 PM)  Online Free Zoom Successfully Completed
6 April 2023 Preparation of Corrective Action Plan (CAP) Abdul Alim 02 Hours (10.00 AM-12.00 PM)  Online Free Zoom Successfully Completed
6 April 2023 Higg Index Training 2023 Mohammed Al Tauhidul Islam and Abdul Alim 08 Hours (9.15 am 5.25 pm) Face to Face Not Applicable The Zabeer Dhaka (House# 01, Road# 02, Sector# 01, Uttara, Dhaka-123 Successfully Completed
17-21 April 2023 Auditor/Lead Auditor to Social Management System Mr. Abdul Alim and Trần Thị Nguyệt Minh 40 Hours (09:00-18:00/day) Online 500 USD/person Zoom Enroll Now
30 May to 03 June 2023 ISO 9001:2015 QMS Auditor/Lead Auditor Training Course Abdul Alim and Rasel Parves 40 Hours (08.00 AM-05.00 PM) Face to Face/Remote

BDT 30000.00 /BDT 20000.00

Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Enroll Now
4,5,6 tháng 5 năm 2023 Khóa đào tạo Nhận thức và thực hành Đánh giá rủi ro và tối ưu hóa đánh giá rủi ro theo ISO 31000:2018 và IEC/31010 Trần Thị Nguyệt Minh 20 giờ (08:00-17:00) Trực tuyến 3.000.000 VNĐ /học viên Zoom Đăng ký ngay
6 tháng 5 năm 2023 Chuẩn bị Hành động Khắc Phục
(Prepare for CAP)
Mr. Abdul Alim and Trần Thị Nguyệt Minh 2 giờ (14:00-16:00) Trực tuyến Miễn phí Zoom Kết thúc thành công
15 April 2023 Introduction to Cradle to Cradle (C2C) Certification Process Abdul Alim 02 Hours (11.00 am to 01.00 pm)  Online Free Zoom Successfully Completed
17 April 2023 Free Learning Session on ‘How to Develop Policies and Procedures’ Abdul Alim 02 Hours (11.00 am to 01.00 pm)  Online Free Zoom Successfully Completed
8,9,10 tháng 6 năm 2023 Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCA Trần Thị Nguyệt Minh 24 giờ (09.00-18:00 mỗi ngày) Trực tiếp 9.500.000 VNĐ / người (đã bao gồm bữa trưa và teabreak) Ho Chi Minh City Đăng ký ngay
23,24 tháng 6 năm 2023 Khóa đào tạo Nhận thức và thực hành những thay đổi của BRCGS Food Safety phiên bản 9 Trần Thị Nguyệt Minh 16 giờ (08:00-17:00) Trực tuyến 1.000.000 VNĐ /học viên Zoom Đăng ký ngay
26,27,28 tháng 6 năm 2023 Khóa đào tạo Đánh giá viên về Hệ Thống Quản Lý Trách Nhiệm Xã Hội dành cho Đánh giá Nhà Cung Cấp Trần Thị Nguyệt Minh 24 giờ (09.00-17.00 mỗi ngay) Trực tuyến 3.000.000 VNĐ /học viên Zoom Đăng ký ngay
29,30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2023 Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCA Trần Thị Nguyệt Minh 24 giờ (09.00-18:00 mỗi ngày) Trực tuyến 7.000.000 VNĐ / người Zoom Đăng ký ngay
01-05 August 2023 ISO 14001:2015 EMS Auditor/Lead Auditor Training Course Abdul Alim and Rasel Parves 40 Hours (08.00 AM-05.00 PM) Face to Face/Remote

BDT 30000.00 /BDT 20000.00

Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Enroll Now
01-05 September 2023 ISO 45001:2018 OHSMS Auditor/Lead Auditor Training Course Abdul Alim and Rasel Parves 40 Hours (08.00 AM-05.00 PM) Face to Face/Remote

BDT 30000.00 /BDT 20000.00

Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Enroll Now