Training Schedule for Calendar 2022

Date Course Title Facilitator Duration Method Fee Location Enroll
21st of January 2022 Introduction to SLCP Abdul Alim 08 Hours (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face 20 USD Narayanganj, Bangladesh Successfully Completed
18 February 2022 OHS Risk Assessment & Management Training Course Abdul Alim 08 Hours (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 1500/BDT 1000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
25 February 2022 Higg FEM Implementation Strategies Mohammed Al Tauhidul Islam 08 Hours (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 2000/BDT 1000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
3-7 March 2022 The Social Auditor Training Course Abdul Alim (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 30000/BDT 20000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
22-26 March 2022. ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor Training Course Abdul Alim (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 30000/BDT 20000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
16-17 April 2022 Awareness of ISO 9001:2015 QMS Minh Tran Thi Nguyet 16 hours (08.30 to 16.30). Face to-Face N/A Ho Chi Minh, Vietnam Successfully Completed
21 tháng 5 năm 2022 Những thay đổi trong tiêu chuẩn ASC tôm phiên bản 1.2 Trần Thị Nguyệt Minh 1 gi (14:00-15:00) Trực tuyến miễn phí Zoom Kết thúc Thành công
24-28 May 2022 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor Training Course Abdul Alim (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 30000/BDT 20000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
June 03 2022
UNGP Criteria for an Effective Grievance Management System Abdul Alim 08 Hours (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 2000/BDT 1500 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Postponed
4 tháng 6 năm 2022 Tiêu chí của UNGP về Cơ chế giải quyết Khiếu nại Hiệu quả Trần Thị Nguyệt Minh 1 giờ (14:00-15:00) Trực tuyến miễn phí Zoom Kết thúc Thành công
17-18 June 2022 The Certified Grievance Manager Training Course Abdul Alim 16 Hours (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 5000/BDT 4000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka No Seat Available
17-18 tháng 6 năm 2022 Nhận thức & Thực hành Tiêu chuẩn ASC Farm Tôm phiên bản 1.2 Trần Thị Nguyệt Minh 16 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 2.500.000 VNĐ / người Zoom Kết thúc Thành công
2-06 August, 2022 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor Training Course Abdul Alim (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 30000/BDT 20000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Registration Closed
5-6 August 2022 Deep Dive to SLCP Trần Thị Nguyệt Minh 16 Hours (09.00-17.00) (GMT+7) Virtual 2,000,000 VND/person Zoom Postponed
7,8,9 tháng 7 năm 2022 Nhận thức và đánh giá nội bộ FSSC 22000 TBD 16 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 3.000.000 VNĐ /người Zoom Postponed
12-13 tháng 8 năm 2022 Nhận thức & Thực hành Tiêu chuẩn ASC Farm Tôm phiên bản 1.2 Trần Thị Nguyệt Minh 16 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 2.500.000 VNĐ / người Zoom Successfully Completed
19 August 2022 The Misconduct and
Disciplinary Proceedings under the Labour Laws
Dr. Uttam Kumar Das 09.00 AM-05.00 PM Face to Face 2500.00 BDT Wisdom Campus Successfully Completed
8-9-10 tháng 9 năm 2022 Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCA Trần Thị Nguyệt Minh  24 giờ (09.00-18:00) Trực tuyến ( Online) 5.000.000 VNĐ / người Ho Chi Minh Kết thúc Thành công
15/16/8/2022 Khóa học đào tạo nhận thức HACCP CODEX phiên bản 2020 Trần Thị Nguyệt Minh 16 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến N/A Zoom Kết thúc Thành công
24 tháng 9 năm 2022 Khóa đào tạo Nhà Quản lý về Cơ chế Giải quyết Khiếu nại hiệu quả Abdul Alim và Trần Thị Nguyệt Minh 8 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 1.500.000 VNĐ /học viên Zoom Kết thúc Thành công
25 September 2022 Changes in Bangladesh Labor Rules 2015 & Implementation Guidelines (Amendment 2022 Perspective) Advocate Jafrul Hasan Sharif (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face BDT 2000.00 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Registration closed. No seats are available!
07 October 2022 Changes in Bangladesh Labor Rules 2015 & Implementation Guidelines (Amendment 2022 Perspective) Advocate Jafrul Hasan Sharif (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face BDT 2000.00 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
14 October 2022 Changes in Bangladesh Labor Rules 2015 & Implementation Guidelines (Amendment 2022 Perspective) Advocate Jafrul Hasan Sharif (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face BDT 2000.00 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
29 October 2022 Training on ‘Effective Grievance Management Systems’ Abdul Alim (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face Complementary Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
27-28 tháng 10 năm 2022 Khóa học Chuyên sâu SLCP Trần Thị Nguyệt Minh 16 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 3.000.000 VNĐ / người Zoom Successfully Completed
31 tháng 10 năm 2022 Khóa đào tạo Chiến lược xây dựng sự tham gia của Các Bên Liên Quan một cách hiệu quả Abdul Alim và Trần Thị Nguyệt Minh 8 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 500.000 VNĐ /học viên Zoom Successfully Completed
1-2 tháng 11 năm 2022 Khóa học đào tạo nhận thức ASC Tôm phiên bản 1.2 Trần Thị Nguyệt Minh 16 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 2.500.000 VNĐ / người Zoom Kết thúc thành công
7-8 tháng 11 năm 2022 Khóa đào tạo Nhà Quản lý về Cơ chế Giải quyết Khiếu nại hiệu quả Abdul Alim và Trần Thị Nguyệt Minh 16 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 500.000 VNĐ /học viên Zoom Kết thúc thành công
12 tháng 11 năm 2022 Khóa đào tạo Đánh giá rủi ro trong An toàn Sức Khỏe Nghề nghiệp (OHS) Abdul Alim và Trần Thị Nguyệt Minh 8 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 500.000 VNĐ /học viên Zoom Kết thúc Thành công
02 November 2022 SAI’s Supplier Capacity Project: Training on ‘Stakeholders Mapping and Engagement’ Abdul Alim 04 Hours (2.00 pm-6.00 pm) Virtual/Zoom Complementary Zoom Successfully Completed
04 November 2022 SAI’s Supplier Capacity Project: Day Long Training on ‘Causes and cost of excessive working hour’ Abdul Alim 08 Hours (09.00 AM to 05.00 PM Face to Face Complementary Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
05 November 2022 SAI’s Supplier Capacity Project: Day Long Day Long Training on ‘OHS Risk Assessment’
Abdul Alim 08 Hours (09.00 AM to 05.00 PM Face to Face Complementary Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
11 November 2022 The Training of Trainers on Facilitation Skill Development for the Welfare Officer Farah Diba 08 Hours (09.00 AM to 05.00 PM Face to Face BDT 2000.00 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
17-21 November 2022 ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training Course Abdul Alim (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 30000/BDT 20000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Postponed
21-22-23 tháng 11 năm 2022 Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCA Trần Thị Nguyệt Minh 24 giờ (09.00-18:00) Trực tuyến 5.000.000 VNĐ / người Zoom Kết thúc Thành công
25 November 2022 Mental Health at Workplace Shaheduzzaman Robin and Farah Diba (09.00 AM-05.00 PM) Face to Face BDT 2500.00 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Postponed
1,2,3 tháng 12 năm 2022 Khóa đào tạo Nhận thức và Đánh giá nội bộ về Hệ Thống Quản Lý Trách Nhiệm Xã Hội Trần Thị Nguyệt Minh 24 giờ (09.00-17.00 mỗi ngay) Trực tuyến 3.000.000 VNĐ /học viên Trực tuyến/Zoom Kết thúc Thành công
29,30,31 tháng 12 năm 2022 Chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) của FSPCA Trần Thị Nguyệt Minh 24 giờ (09.00-18:00) Trực tuyến 5.000.000 VNĐ / người Zoom Đăng ký ngay
17 tháng 12 năm 2022 Khóa đào tạo Nhận thức ASC Farm Tôm phiên bản 1.2 Trần Thị Nguyệt Minh 8 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 500.000 VNĐ /học viên Zoom Kết thúc Thành công