Training Schedule for Calendar 2022

Date Course Title Facilitator Duration Method Fee Location Enroll
21st of January 2022 Introduction to SLCP Abdul Alim 08 Hours (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face 20 USD Narayanganj, Bangladesh Successfully Completed
18 February 2022 OHS Risk Assessment & Management Training Course Abdul Alim 08 Hours (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 1500/BDT 1000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
25 February 2022 Higg FEM Implementation Strategies Mohammed Al Tauhidul Islam 08 Hours (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 2000/BDT 1000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
3-7 March 2022 The Social Auditor Training Course Abdul Alim (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 30000/BDT 20000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
22-26 March 2022. ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor Training Course Abdul Alim (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 30000/BDT 20000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
16-17 April 2022 Awareness of ISO 9001:2015 QMS Minh Tran Thi Nguyet 16 hours (08.30 to 16.30). Face to-Face N/A Ho Chi Minh, Vietnam Successfully Completed
21 tháng 5 năm 2022 Những thay đổi trong tiêu chuẩn ASC tôm phiên bản 1.2 Trần Thị Nguyệt Minh 1 gi (14:00-15:00) Trực tuyến miễn phí Zoom Kết thúc Thành công
24-28 May 2022 ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor Training Course Abdul Alim (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 30000/BDT 20000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Successfully Completed
June 03 2022
UNGP Criteria for an Effective Grievance Management System Abdul Alim 08 Hours (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 2000/BDT 1500 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Postponed
4 tháng 6 năm 2022 Tiêu chí của UNGP về Cơ chế giải quyết Khiếu nại Hiệu quả Trần Thị Nguyệt Minh 1 giờ (14:00-15:00) Trực tuyến miễn phí Zoom Kết thúc Thành công
17-18 June 2022 The Certified Grievance Manager Training Course Abdul Alim 16 Hours (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 5000/BDT 4000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka No Seat Available
17-18 tháng 6 năm 2022 Nhận thức & Thực hành Tiêu chuẩn ASC Farm Tôm phiên bản 1.2 Trần Thị Nguyệt Minh 16 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 2.500.000 VNĐ / người Zoom Đăng ký ngay
2-06 August, 2022 ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor Training Course Abdul Alim (09.00 AM-05.00 PM) Face to-Face/Virtual BDT 30000/BDT 20000 Wisdom Campus, Uttara, Dhaka Enroll Now
5-6 August 2022 Deep Dive to SLCP Trần Thị Nguyệt Minh 16 Hours (09.00-17.00) (GMT+7) Virtual 2,000,000 VND/person Zoom Enroll Now
7,8,9 tháng 7 năm 2022 Nhận thức và đánh giá nội bộ FSSC 22000 TBD 16 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 3.000.000 VNĐ /người Zoom Đăng ký ngay
12-13 tháng 8 năm 2022 Nhận thức & Thực hành Tiêu chuẩn ASC Farm Tôm phiên bản 1.2 Trần Thị Nguyệt Minh 16 giờ (09.00-17.00) Trực tuyến 2.500.000 VNĐ / người Zoom Đăng ký ngay